נהלי זיכוי רשמיים של תנועת הצופים (תקציר):

  • הודעה על ביטול הינה רק דרך הלינק למעלה. התאריך הקובע לביטול הינו אוטומטי לפי הדיווח בטופס. ממליץ מאוד לא להתמהמה בהודעה.

  • אם מישהו נתקל בבעיה נא לשלוח מייל מיידית למרכז השבט ולגזבר (פרטים בדף צור קשר).

  • כל צורת הודעה אחרת אינה תקפה !!! למען הסר ספק הודעת וואטסאפ למדריך או מרכז אינה תקפה !

ביטולים והחזרים עבור דמי החבר בשנת הפעילות תשפ"א – נוכח משבר הקורונה

א. דמי הרישום מתוך סך דמי החבר (שלא יוחזרו בגין ביטול עקב משבר הקורונה) יעמדו על סך של 100 ₪. במקרה של תשלום פעימה ראשונה בלבד דמי הרישום יעמדו על 50 .₪

ב. דמי החבר בניכוי דמי הרישום משולמים עבור עשרה חודשי פעילות החל מחודש אוקטובר 2020 ועד לחודש יולי 2021 בשל המצב שנוצר עקב משבר הקורונה.

ג. במקרה של ביטול יזוכה ההורה בחלק היחסי (בחודשים) עד לסיום שנת הפעילות תשפ"א(חודש יולי 2021 )בניכוי דמי הרישום.

ד. חישוב חודשי הזיכוי יעשו מהחודש העוקב ליום ההודעה(לדוגמא: ביטול ב-10.10 – יחושב זיכוי החל מחודש נובמבר) 

ה. ביטל החניך את הרשמתו לתנועה (לפעילות השוטפת) תוך 14 ימים ממועד רישום החניך או ממועד קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, בין אם החל מתן השירות ובין אם לאו, יהא החניך זכאי לקבלת מלוא דמי החבר כולל דמי הרישום העוברים למטה ולהנהגה.

ו. ביטל החבר את הרשמתו לאחר 14 יום כאמור, יהא החניך זכאי לקבלת החזר מדורג בהתאם לאמור בטבלה המפורטת מטה. בכל אופן לא יהא זכאי החבר בדמי הרישום העוברים למטה ולהנהגה.

דמי ביטול.PNG

למשלמים במסלול שתי הפעימות, כל פעימה תעמוד בפני עצמה. החזרים בגין תשלום פעימה ראשונה יבוצעו כל עוד ביטל ההורה את הרישום במהלך תקופת הפעימה הראשונה . (עד דצמבר2020) החזרים בגין תשלום פעימה שניה יבוצעו כל עוד ביטל ההורה את הרישום במהלך תקופת הפעימה השנייה . (עד יולי 2021)

תשלום למפעלים ( פסח, קיץ וכו')-:

א. ביטל החניך את הרשמתו לא יאוחר משני ימים, שאינם ימי מנוחה, טרם מועד היציאה למפעל, יהא החניך זכאי לקבלת מלוא התשלום בניכוי דמי הביטול (%5 מעלות המפעל).

ב. ביטול בשל מחלה \ חובת בידוד – ביטל חניך את השתתפותו במפעל בשל מחלה ו\או חובת בידוד, בטרם היציאה למפעל , יהא החניך זכאי לקבל החזר כספי בניכוי הסכום שיפורסם בחוזר ע"י השבט. האמור כפוף לכך שבטרם סיום המפעל, העביר החניך אישור רפואי בדבר מחלתו בתקופת המפעל או אסמכתא על חובת הבידוד. הצגת אישור לאחר סיום המפעל לא תזכה את החניך בכל החזר כספי.

ג. למען הסר ספק, החניך לא יהא זכאי לקבלת החזר כספי כלשהו במקרה בו החניך עוזב במהלך המפעל מכל סיבה שהיא (לרבות חובת בידוד שהתקבלה תוך כדי המפעל).